Tên gọi quốc gia, quốc kỳ và thủ đô của 11 nước ở Đông Nam Á.

+ Tên gọi 11 nước ở Đông Nam Á xưa nay:
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử có các tên gọi như: Văn Lang, Âu Lạc, Giao Chỉ, An Nam, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Việt Nam, Đại Nam
Vương quốc Kampuchea trong lịch sử có các tên gọi như: Chân Lạp, Cao Miên, Căm Bốt, Cao Man, Trấn Tây Thành, Giản Phố Trại
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong lịch sử có các tên gọi như: Ai Lao, Lão Qua, Nam Chưởng
Vương quốc Thái Lan trong lịch sử có các tên gọi như: Xiêm La, Xiêm
Cộng hòa Liên bang Myanmar trong lịch sử có các tên gọi như: Miến Điện
Malaysia trong lịch sử có các tên gọi như: Mã Lai Á
Cộng hòa Singapore trong lịch sử có các tên gọi như: Tân Gia Ba
Cộng hòa Indonesia trong lịch sử có các tên gọi như: Nam Dương
Negara Brunei Darussalam trong lịch sử có các tên gọi như: Văn Lai
Cộng hòa Philippines trong lịch sử có các tên gọi như: Phi Luật Tân
Cộng hòa Dân chủ Đông Timor trong lịch sử có các tên gọi như: Đông Đế Mân
Kết quả hình ảnh cho 11 nước
+ Thủ đô của 11 nước Đông Nam Á như sau:
Việt Nam: Thủ Đô là Hà Nội
Timor Leste: Thủ đô là Dili
Brunei: Thủ đô là Bandar Seri Begawan
Singapore: Thủ đô là Singapore
Philippines: Thủ đô là Manila
Indonesia: Thủ đô là Jakarta
Malaysia: Thủ đô là Kuala Lumpur
Myanma: Thủ đô là Naypyidaw (thủ đô cũ của Miến Điện
Myanma là Yangon, Rangoon – Ngưỡng Quang)
Lào: Thủ đô là Vientiane (trước năm 1975 gọi là Vạn Tượng)
Campuchia: Thủ đô là Phnom Penh (trước 1975 gọi là Nam Vang)
Thái Lan: Thủ đô là Bankok (trước 1975 gọi là Băng Cốc)
Theo FB Văn Hoá Việt Nam