Tên gọi chính thức nước Việt Nam từ năm 1945 đến 1975

9 tháng 3/1945: Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương. Thời kỳ Pháp thuộc kết thúc. Bảo Đại tuyên bố hủy hòa ước bảo hộ của Pháp. Tuyên bố lập chính phủ Đế quốc Việt Nam. 11 tháng 3/1945 - 23 tháng 8/1945: Sự tồn tại ngắn ngủi của chính phủ Đế quốc Việt Nam do Nhật lập nên.
2 tháng 9/1945: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
26 tháng 3/1946: Pháp thành lập Nam Kỳ quốc, tách miền Nam Việt Nam thành quốc gia riêng thuộc Liên hiệp Pháp.
5 tháng 6/1947: Hiệp định Vịnh Hạ Long (Accords de la baie d'Along) cho phép thành lập Quốc gia Việt Nam gồm cả ba miền Bắc Trung Nam, nằm trong Liên hiệp Pháp.

Không có mô tả ảnh.
26 tháng 10/1956: Việt Nam Cộng hòa tuyên bố thành lập, được hơn 100 nước công nhận. Đệ nhất Cộng hòa bắt đầu do Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống.
3 tháng 9/1967: Nguyễn Văn Thiệu nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa theo kết quả bầu cử.
6 tháng 6/1969: Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời, trong tháng này được 23 nước công nhận.

30 tháng 4/1975: Quân Giải Phóng Miền Nam tiến vào Sài Gòn. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chính quyền Quân quản Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Việt Nam Cộng hòa.
2 tháng 7/1976, nước Việt Nam thống nhất chính thức có tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không có mô tả ảnh.
Theo FB Văn Hoá Việt Nam