NHỮNG CÁI CHẾT CỦA VUA VIỆT

1. Năm 548: Lý Nam Đế (5 năm làm vua) chết bệnh (46 tuổi)
2. Năm 571: Triệu Việt Vương (23 năm làm vua) tự tử
3. Năm 602: Lý Phật Tử (31 năm làm vua) đầu hàng giặc, bị giặc giết
3. Năm 907: Khúc Thừa Dụ (2 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
4. Năm 917: Khúc Hạo (10 năm làm tiết độ sứ) chết bệnh
5. Năm 931: Khúc Thừa Mỹ (6 năm làm tiết độ sứ), bị giặc Nam Hán bắt, sau đó năm 931 vua Nam Hán sát hại.
6. Năm 944: Ngô Quyền (6 năm làm vua) qua đời (47 tuổi)
7. Năm 979: Đinh Tiên Hoàng (12 năm làm vua) bị giết cùng con trưởng Đinh Liễn.
8. Năm 1001: Đinh Toàn (8 tháng làm vua, thoái vị năm 980) chết do trúng tên giặc khi đánh trận.
9. Năm 1005: Lê Đại Hành (24 năm làm vua) chết (64 tuổi)
10. Năm 1006: Lê Nhân Tích (vài tháng làm vua) bị giết.
11. Năm 1006: Lê Trung Tông (3 ngày làm vua) bị em giết.
12. Năm 1009: Lê Ngọa Triều (3 năm làm vua) chết (24 tuổi).
13. Năm 1028: Lý Thái Tổ (18 năm làm vua) chết (54 tuổi)
14. Năm 1054: Lý Thái Tông (26 năm làm vua) chết (54 tuổi)
15. Năm 1072: Lý Thánh Tông (17 năm làm vua) chết (49 tuổi)
16. Năm 1128: Lý Nhân Tông (55 năm làm vua) chết (63 tuổi)
17. Năm 1138: Lý Thần Tông (10 năm làm vua) chết bệnh (22 tuổi)
18. Năm 1175: Lý Anh Tông (37 năm làm vua) chết bệnh (40 tuổi)
19. Năm 1210: Lý Cao Tông (35 năm làm vua) chết bệnh (38 tuổi)
20. Năm 1226: Lý Huệ Tông (10 năm làm vua) chết do bức tử (31 tuổi)
21. Năm 1278: Lý Chiêu Hoàng (nữ hoàng đế nhà Lý 12 năm) chết (61 tuổi)
22. Năm 1258: Trần Thái Tông (33 năm làm vua) chết (58 tuổi)
23. Năm 1290: Trần Thánh Tông (20 năm làm vua) chết (51 tuổi)
24. Năm 1308: Trần Nhân Tông (15 năm làm vua) chết (51 tuổi)
25. Năm 1320: Trần Anh Tông (20 năm làm vua) chết (44 tuổi)
26. Năm 1357: Trần Minh Tông (15 năm làm vua) chết (58 tuổi)
27. Năm 1341: Trần Hiến Tông (13 năm làm vua) chết (22 tuổi)
28. Năm 1369: Trần Dụ Tông (28 năm làm vua) chết (34 tuổi)
29. Năm 1370: Trần Nhật Kiên (1 năm làm vua) bị giết
30. Năm 1394: Trần Nghệ Tông (2 năm làm vua) chết (73 tuổi)
- Năm 1377: Trần Duệ Tông (làm vua 5 năm) tử trận khi đánh Chiêm Thành, thọ 39 tuổi
- Năm 1388: Trần Phế Đế (làm vua 11 năm) bị Hồ Quý Ly bức tử, thọ 27 tuổi
31. Năm 1399: Trần Thuận Tông (10 năm làm vua) bị giết chết (22 tuổi)
32. Năm ?: Trần Thiếu Đế (2 năm làm vua rồi bị Hồ Quý Ly ép nhường ngôi)
33. Năm 1407: Hồ Quý Ly (2 năm làm vua) bị giặc giết (71 tuổi)
34. Năm 1407: Hồ Hán Thương (6 năm làm vua) bị giặc giết
35. Năm 1410: Giản Định Đế (2 năm làm vua) bị giặc giết.
36. Năm 1433: Lê Thái Tổ (5 năm làm vua) chết (49 tuổi)
37. Năm 1442: Lê Thái Tông (9 năm làm vua) chết bí ẩn, vụ án Lệ Chi viên (18 tuổi)
38. Năm 1459: Lê Nhân Tông (17 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)
39. Năm 1460: Lê Nghi Dân (1 năm làm vua) bị giết (21 tuổi)
40. Năm 1497: Lê Thánh Tông (38 năm làm vua) chết (56 tuổi)
41. Năm 1504: Lê Hiến Tông (7 năm làm vua) chết (44 tuổi)
42. Năm 1504: Lê Túc Tông (nửa năm làm vua) chết bệnh (16 tuổi)
43. Năm 1509: Lê Uy Mục (5 năm làm vua) bị ép tự sát, cho xác vào súng bắn (21 tuổi)
44. Năm 1516: Lê Tương Dực (7 năm làm vua) bị giết, đốt xác thành tro (21 tuổi)
45. Năm 1522: Lê Chiêu Tông (7 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)
46. Năm 1527: Lê Cung Hoàng (5 năm làm vua) bị giết (20 tuổi)
47. Năm 1541: Mạc Thái Tổ (2 năm làm vua) chết (58 tuổi)
48. Năm 1540: Mạc Thái Tông (10 năm làm vua) chết
49. Năm 1546: Mạc Hiến Tông (6 năm làm vua) chết
50. Năm 1561: Mạc Tuyên Tông (15 năm làm vua) chết bệnh
51. Năm 1592: Mạc Mậu Hợp (30 năm làm vua) bị xử tử, đầu đóng cọc, chu di cửu tộc (32 tuổi)
52. Năm 1548: Lê Trang Tông (15 năm làm vua) chết (34 tuổi)
53. Năm 1556: Lê Trung Tông (8 năm làm vua) chết (22 tuổi)
54. Năm 1573: Lê Anh Tông (16 năm làm vua) chết (42 tuổi)
55. Năm 1599: Lê Thế Tông (26 năm làm vua) chết (33 tuổi)
56. Năm 1619: Lê Kính Tông (19 năm làm vua) bị ép tự tử (32 tuổi)
57. Năm 1643: Lê Thần Tông (37 năm làm vua) chết (56 tuổi)
58. Năm 1671: Lê Huyền Tông (9 năm làm vua) chết (17 tuổi)
59. Năm 1675: Lê Gia Tông (3 năm làm vua) chết (15 tuổi)
60. Năm 1705: Lê Hy Tông (30 năm làm vua) chết (54 tuổi)
61. Năm 1731: Lê Dụ Tông (24 năm làm vua) chết (52 tuổi)
62. Năm 1735: Lê Duy Phường (4 năm làm vua) bị giết (27 tuổi)
63. Năm 1735: Lê Thuần Tông (3 năm làm vua) chết (37 tuổi)
64. Năm 1759: Lê Ý Tông (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
65. Năm 1786: Lê Hiển Tông (47 năm làm vua) chết (70 tuổi)
66. Năm 1793: Lê Chiêu Thống (3 năm làm vua) chết tại Tàu (28 tuổi)
67. Năm 1793: Nguyễn Nhạc - Thái Đức đế (10 năm làm vua) thổ huyết chết (40 tuổi)
68. Năm 1792: Nguyễn Huệ- Quang Trung Hoàng đế (5 năm làm vua) chết bệnh đột ngột (40 tuổi)
Kết quả hình ảnh cho hình quang trung nguyễn huệ
69. Năm 1802: Nguyễn Quang Toàn (10 năm làm vua) bị giết (19 tuổi)
70. Năm 1820: Gia Long Nguyễn Phúc Ánh (18 năm làm vua) chết bệnh (58 tuổi)
71. Năm 1841: Minh Mạng (21 năm làm vua) chết (50 tuổi)
72. Năm 1847: Thiệu Trị (6 năm làm vua) chết (41 tuổi)
73. Năm 1883: Tự Đức (36 năm làm vua) chết (54 tuổi)
74. Năm 1883: Dục Đức (3 ngày làm vua) giam, bị bỏ đói (31 tuổi)
75. Năm 1883: Hiệp Hòa (4 tháng làm vua) bị bức tử bằng thuốc độc (36 tuổi)
76. Năm 1884: Kiến Phúc (8 tháng làm vua) bị đầu độc (15 tuổi)
77. Năm 1943: Hàm Nghi (1 năm làm vua) chết tại Algérie (71 tuổi)
78. Năm 1889: Đồng Khánh (3 năm làm vua) chết (24 tuổi)
79. Năm 1954: Thành Thái (18 năm làm vua) chết (75 tuổi)
80. Năm 1945: Duy Tân (8 năm làm vua) chết tai nạn tại Trung Phi (45 tuổi)
81. Năm 1925: Khải Định (10 năm làm vua) chết bệnh (41 tuổi)
82. Năm 1997: Bảo Đại (20 năm làm vua, 6 năm làm Quốc trưởng) chết (85 tuổi).
Theo page Có thể bạn chưa biết